Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi su prava na novčane pomoći i potpore i prava na socijalne usluge.

Gdje se ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi?
U centru za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.


Kako se mogu ostvariti prava ?
Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj:  33  / 2012 )

Zahtjev za ostvarivanje prava   može podnijeti sam korisnik ili član njegove obitelji.

Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno, dolaskom korisnika u Prijemni ured centra za socijalnu skrb  gdje  možete dobiti sve  informacije o vrstama pomoći, načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje .

Centar za socijalnu skrb informira korisnike i o drugim pružateljima usluga u lokalnoj zajednici i mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb  dužan je kada ima saznanja,  pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama.

 
TKO može ostvariti prava iz socijalne skrbi ?

 • samac, član obitelji ili obitelj bez prihoda, imovine i ušteđevine kojom može podmiriti svoje osnovne životne potrebe, djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji i odrasle osobe s invaliditetom
 • starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
 • druge osobe kojima je zbog siromaštva ili nepovoljnih osobnih i obiteljskih prilika  potrebna  pomoć u cilju otklanjanju rizika za socijalnu isključenost

 
Novčane pomoći:

 • pomoć za uzdržavanje
 • pomoć za podmirenje troškova  stanovanja
 • jednokratna pomoć
 • potpore za obrazovanje
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja
 • inkluzivni dodatak   


 
1. Pomoć za uzdržavanje

Novčana pomoć koju može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje i nisu ih u mogućnosti ostvariti radom, prihodima od imovine ili na drugi način.

Prihodima se smatraju sva financijska I materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na drugi način .

U postupku ostvarivanja prava na pomoć za uzdržavanje obitelji , centar za socijalnu skrb može odrediti odraslu osobu koja predstavlja tu obitelj.

Visina pomoći za uzdržavanje  izračunava se za  svakog korisnika/ člana obitelji  prema njegovoj dobi, radnoj sposobnosti,  imovinskim , novčanim  i obiteljskim prilikama.

Osnovicu na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske  u iznosu koji ne može biti manji od 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije siromaštva za samačko kućanstvo.

Osnovica za ostvarivanje prava sada iznosi 500,00 kn.

Iznos pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi I iznosi za:

1. samca 120% osnovice ( 600,00 kn )

2. obitelj za:

 • odraslu osobu 80% osnovice ( 400,00 kn )
 • dijete do 7 godina 80% osnovice  ( 400,00 kn )
 • dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice ( 450,00 kn )
 • dijete od 15 do 18 godina, odnosno do završetka redovnog školovanja, a najduže do  26. godine života 100% osnovice.  ( 500,00 kn )


Navedeni iznosi pomoći  povećavaju se ako je korisnik:

 • potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama za 50% osnovice( 850,00 kn)
 • potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelji za 30% osnovice( 550,00 kn)
 • trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda za 50%  osnovice ( 650,00 kn)
 • dijete samohranog roditelja za 25% osnovice. ( 125,00 kn. koje se dodaju na  osnovni   iznos koji djetetu pripada  obzirom na njegovu  dob  npr:  400+125 = 525,00 kn. za dijete do  7 godina starosti )


Pomoć za uzdržavanje se isplaćuje svaki mjesec na temelju rješenja centra za socijalnu skrb, a pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva , odnosno od dana kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti.

Za vrijeme korištenja prava na pomoć za uzdržavanje  nezaposlena radno sposobna osoba ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju I planom aktivnosti korisnika.

Centar za socijalnu skrb I služba za zapošljavanje dužni su međusobno surađivati u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika pomoći za uzdržavanje.

Centar za socijalnu skrb dužan je pratiti prilike korisnika i u slučaju promjene donijeti novu odluku , a korisnik je dužan odmah izvijestiti centar o svim promjenama koje utječu na ostvarivanje prava.

 
2. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Novčanu  pomoć za troškove stanovanje odobrava jedinica lokalne samouprave, a visina pomoći može se odobriti  do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

Pomoć se ostvaruje u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,  Zagreb, Nova cesta 1.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin I grijanje, vodu, odvodnju I druge troškove stanovanja.

Pomoć se može odobriti samcu ili obitelji ako njihov mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi visinu iznosa pomoći za uzdržavanje , I ako žive u stambenom prostoru koji svojom veličinom zadovoljava osnovne stambene potrebe samca ili obitelji, te ako nemaju imovinu koja im ne služi za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Stambenim prostorom kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe smatra se stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći ( 41 m2 ),   uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu u kućanstvu , s mogućim odstupanjem od 10 m2

Pomoć se može odobriti izravno korisniku ili na način da nadležna služba izravno uplati  sredstva na račun pružatelja usluge.

Samcu ili obitelji koji se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje troškova grijanja u visinu koju svojom odlukom odredi Grad Zagreb.

 
3. JEDNOKRATNA POMOĆ

Novčana  pomoć ili pomoć u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Jednokratna pomoć može se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Centar za socijalnu skrb može iznimno odobriti jednokratnu pomoć korisnicima usluge smještaja i u slučaju ako imaju potrebe koje se ne mogu zadovoljiti  u okviru usluga koje se osiguravaju  smještajem.

Jednokratna pomoć priznaje se do iznosa koji je  vezan uz potrebu za koju se odobrava.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od pet osnovica za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( odnosno  2.500.00 kuna).

Ako je iznos potrebne pomoći veći od peterostrukog iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne  skrbi ( 2.500,00 kuna)  centar za socijalnu skrb dužan je u tom postupku  pribaviti suglasnost resornog ministarstva .

Jednokratna pomoć može se odobriti i u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili ako korisnik pomoć u novcu ne koristi namjenski, ili  postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć korisnik je dužan  navesti  za koju namjenu treba pomoć I koliko sredstava je potrebno da tu potrebu  podmiri . Također je dužan  dostaviti potrebne dokaze o konkretnoj životnoj potrebi zbog koje traži pomoć.

Centar za socijalnu skrb  je dužan donijeti rješenje o zahtjevu korisnika najkasnije u roku od osam dana od dana pokretanja postupka.


Pomoć za pogrebne troškove korisnika pomoći za uzdržavanje

Centar za socijalnu skrb može  odobriti jednokratnu pomoć sobi koja je snosila troškove pogreba korisnika pomoći za uzdržavanje .

Centar za socijalnu skrb odobrava plaćanje pogrebnih troškova do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika.

 
4. POTPORE ZA OBRAZOVANJE

Novčane potpore za obrazovanje su:

 • Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu
 • Potpora za troškove prijevoza
 • Potpora za školske udžbenike
 • Potpora za redovito studiranje 


4.1.Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu

Pravo na troškove smještaja u učeničkom domu  kao potpora za obrazovanje priznaje se:

 • obitelji koja  koristi pomoć za uzdržavanje,  za člana obitelji polaznika srednje škole
 • polazniku srednje škole pod skrbništvom smještenom u učenički dom
 • iznimno se može priznati i djetetu s teškoćama u razvoju, te djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji, polazniku srednje škole, ako pohađa školu izvan mjesta prebivališta, a ne može mu se osigurati školovanje u mjestu prebivališta


Pravo se priznaje u visini troškova smještaja, pod uvjetom:

 • da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
 • ako je polaznik srednje škole dijete iz jednoroditeljske obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi ili je jednak iznosu od dvije osnovice za ostvarivanje prava
 • ako je polaznik srednje škole dijete pod skrbništvom čiji vlastiti prihod ne prelazi ili je jednak iznosu od 250% osnovice za ostvarivanje prava

Korisnik je dužan centru za socijalnu skrb dostaviti dokaze  o redovitom pohađanju srednje škole, upisu u učenički dom i visini troškova smještaja,kaoi drugu potrebnu dokumentaciju.

 
4.2. Potpora za troškove prijevoza

Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu ili osposobljavanja za samozbrinjavanje izvan mjesta svoga prebivališta, a ne postoji potreba da im se prizna pravo na usluge stalnog smještaja, imaju pravo na novčanu potporu za pokriće troškova prijevoza do svojeg prebivališta.

Ovo pravo se priznaje I osobi s invaliditetom i djetetu  s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu u mjestu prebivališta ukoliko nemaju  osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. Prijevoz u mjestu prebivališta osigurava jedinica lokalne samouprave.

Pravo na troškove prijevoza radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja ima I dijete, korisnik pomoći za uzdržavanje i dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji.

Rješenje o priznavanju prava donosi centar za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.

Potpora obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku  po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnoga prometa za najkraću relaciju, a ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo, u visini cijene vozne karte javnoga prijevoznog sredstva.


4.3. Potpora za školske udžbenike

Centar za socijalnu skrb može jednom godišnje odobriti jednokratnu novčanu potporu za nabavku obveznih školskih udžbenika za osnovne i srednje škole korisniku prava na pomoć za uzdržavanje i korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj, koji je učenik osnovne ili srednje škole, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Novčana  potpora se odbrava  u  vrijednosti  50% vrijednosti od popisa odabranih novih školskih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za određeni razred prema Konačnoj listi škole.

Centar za socijalnu skrb u suradnji s lokalnom zajednicom osigurava sredstva za isplatu potpore  za udžbenike ,  te razmjenjuje podatke o odobrenim potporama u tu svrhu.

Centar za socijalnu skrb razmjenjuje podatke s jedinicama lokalne samouprave o isplaćenim sredstvima za nabavku udžbenika.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja centru za socijalnu skrb popis korisnika I odobrenih jednokratnih  potpora  za udžbenike.


4.4. Potpora za redovito studiranje

Korisniku prava na stalni smještaj , za vrijeme redovitog studiranja ,  centar za socijalnu skrb priznaje pravo na mjesečnu novčanu potporu u visini četverostrukog iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 2.000,00 kn. )

Danom izvršnosti rješenja o priznavanju potpore za redovito studiranje, korisniku prestaje pravo na stalni smještaj.

Zahtjev za priznavanje prava na potporu za redovito strudiranje može se podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana prestanka prava na stalni smještaj.

Pravo na ovu potporu traje do završetka redovitog studiranja u skladu s programom studija koji korisnik pohađa, a najkasnije do 26. godine života.

Korisniku se može odobriti potpora za studiranje i tijekom ponavljanja godine u slučaju bolesti ili drugoga opravdanoga razloga, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Korisnik je dužan dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

Pravo na potporu za redovito strudiranje priznaje se neovisno o imovinskom stanju i prihodima korisnika..

 
5. OSOBNA INVALIDNINA

Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu  ne može istodobno ostvarivati pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Vrstu i težinu invaliditeta i vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250% osnovice  za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 1. 250,00 kn. ) ako korisnik  nema vlastiti prihod ni imovinu .( stan u vlasništvu ili suvlasništvu, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu  ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba )

Ako korisnik ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa osobne invalidnine(250% osnovice )i prosječnog prihoda korisnika ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

U prihod se ne uračunava pomoć za uzdržavanje i pomoć za troškove stanovanja mirovina do iznosa najniže mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

Ako roditelji korisnika osobne invalidnine koriste: rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima, a dijete boravi 4 i više sati dnevno u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka, osobna invalidnina isplaćuje se u iznosu od 125% osnovice ( 625,00 kn) .

Osoba kojoj je osiguran  stalni ili tjedni smještaj, ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu dok to pravo ostvaruje.

 
6. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao I obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Navedena osoba može ostvariti pravo  na doplatak za pomoć i njegu ako:

 • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • njen prosječni mjesečni prihod ako je samac,  ne prelazi iznos od 250% osnovice , odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200%  osnovice  za ostvarivanje prava, u prethodna tri mjeseca
 • ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo se može priznati  u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

 
Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 500,00 kn )
 • u smanjenom iznosu 70% osnovice ( 350,00 kn )


Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o prihodima ima:

 • osoba s težim invaliditetom
 • osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad


Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o prihodima ima:

 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad, i osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti


Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu  ili joj je osiguran stalni ili tjedni smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi.

Doplatak za pomoć i njegu ne isplaćuje se za vrijeme koje je korisnik doplatka za pomoć i njegu proveo u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi dulje od 15 dana, u kojoj mu je osigurana njega i pomoć druge osobe.

Korisniku kojemu je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu iznimno se može osigurati i usluga pomoći i njege u kući koje mu ne mogu pružiti članovi obitelji.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

 
7.  STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje centar za socijalnu skrb jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom, koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe tako da mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen.

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom, zbog kojih je u potpunosti nepokretna I uz pomoć ortopedskih pomagala, te roditelju djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom s više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Roditelju  se ovo pravo priznaje kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka.

Roditelju se ovo pravo priznaje  samo kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi i više od 4 sata dnevno uz uvjet da mu roditelj pruža usluge pomoći i njege.

Pravo na status roditelja njegovatelja pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi  roditelj njegovatelj koristi i nakon punoljetnosti djeteta,  dok takva potreba traje, a najdulje do navršene 65 godine života roditelja njegovatelja, osim u slučaju ako se pružanje specifične njege djetetu ne može osigurati priznavanjem statusa njegovatelja  jednom od članova obitelji.

Iznimno, kada dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili niti jedan od roditelja ne živi s djetetom i o njemu ne brine, ili živi s djetetom ali nije u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu zbog svojeg psihofizičkog stanja, jednom od članova obitelji može se na njegov zahtjev priznati status njegovatelja.

Pravo na status roditelja njegovatelja umjesto roditelja može se priznati i bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom, koji živi u obiteljskoj zajednici s djetetom.

Ukoliko u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom  status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

Ukoliko u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom tatus roditelja njegovatelja može se priznati, osim roditelja, i jednom od članova obitelji pod uvjetima propisanim Zakonom.

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja ne može se priznati roditelju djeteta ili drugim osobama  kojema je osigurana usluga stalnog smještaja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka.

Vrstu specifične njege uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata i težinu oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj imaju pravo na naknadu u iznosu pet osnovica za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 2.500,00 kn ), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi putem centra za socijalnu skrb vrši obračun i isplatu naknade  i uplaćuje sve doprinose za obvezna osiguranja, a sredstva za te namjene osiguravaju se u državnom proračunu.

Roditelj njegovatelj i njegovatelj ostvaruju naknadu i za vrijeme privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti kao i tijekom odmora, kada ne obavlja poslove njegovatelja, a djetetu je osiguran vikend-smještaj ili privremeni smještaj tijekom godišnjeg odmora roditelja njegovatelja, te ako  je dijete na bolničkom liječenju najduže 2 mjeseca.

Roditelj njegovatelj i njegovatelj može koristiti odmor u trajanju do 4 tjedna tijekom godine.


Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja prestaje:

 • na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • ako nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja
 • ako zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja
 • ako se nalazi u pritvoru odnosno istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora u trajanju duljem od 2 mjeseca
 • kada navrši 65 godina života, osim u slučaju kada u obitelji nema osobe koja može biti njegovatelj, dok mu roditelj može pružati specifičnu njegu te smrću djeteta, roditelja ili njegovatelja


Rješenje o priznavanju prava  na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja donosi centar za socijalnu skrb, a ministarstvo nadležno za socijalnu skrb daje suglasnost na rješenje Centra.

 
8. NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Pravo na naknadu do zaposlenja ima dijete s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom kojoj je utvrđeno  tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje.

Pravo se može ostvariti  nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.

Odluku o priznavanju prava na naknadu do zaposlenja donosi centar za socijalnu skrb na čijem području korisnik ima prebivalište.

Pravo mogu ostvariti nezaposlene osobe , bez vlastitih prihoda .  Naknada  do zaposlenja  iznosi 70% od osnovice  za ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi ( 350,00 kn.) mjesečno .

Pravo na naknadu do zaposlenja prestaje kada se korisnik zaposli, a pravo se može ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i on ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Korisnik koji ostvaruje naknadu do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu .

 
9. INKLUZIVNI DODATAK

Inkluzivni dodatak je novčana potpora namijenjena osobama s invaliditetom radi stvaranja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za njihovo uključivanje u svakodnevni život. Ovo pravo je propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 33/2012), ali je za njegovu primjenu potrebno donošenje posebnog zakona.

Kontakt

 • A: Trg Ljube Babića 29
  10420 Jastrebarsko
 • T: 01/6281-482
  F:
  javiti broj
 • e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kako do nas?

Primajte novosti

Primajte novosti na Vašu e-mail adresu iz našeg centra za socijalnu skrb.